REGULAMIN PROGRAMU COMODO BONUS DLA SPRZEDAWCÓW

REGULAMIN PROGRAMU COMODO BONUS DLA SPRZEDAWCÓW

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Przedmiotowy regulamin określać będzie zasady przeprowadzenia Programu Partnerskiego dla Sprzedawców w Sklepach Partnerskich firmy Pro – Design Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu w oparciu o sprzedaż produktów marki Comodo.
1.2. Organizatorem programu jest Pro-Design Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (42 – 700), ul. Cegielniana 62, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000352480, NIP: 5751864703, REGON: 241541670, kapitał zakładowy 5000,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a. Produkty – preparaty do czyszczenia, ochrony i konserwacji mebli marki COMODO określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, dystrybuowane przez Sklepy Partnerskie, dostarczane przez Organizatora Programu.
b. Przedstawiciel – osoba wyznaczona przez Organizatora w placówce, w której sprzedawane są Produkty dystrybuowane przez Organizatora, w celu kontrolowania i weryfikowania przebiegu sprzedaży Produktów przez Uczestników, a także przekazywania Organizatorowi Raportów każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego oraz innych informacji dotyczących udziału Uczestników w Programie na żądanie Organizatora.
c. Raport – Dane dotyczące Wyników Sprzedażowych przesyłane Organizatorowi każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie określonym niniejszym Regulaminem.
d. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
e. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
f. Sklep Partnerski – placówka sprzedająca produkty marki Comodo, w której zatrudniani są Uczestnicy Programu.
g. Statystyki Sprzedażowe – Dane dotyczące sprzedaży Produktów, wchodzące w skład Wyników Sprzedażowych, takie jak: ilość sprzedanych Produktów wg. kategorii Produktów.
h. Tura – etap Programu obejmujący kolejno trzy miesiące roku kalendarzowego, ustalone niniejszym Regulaminem, tożsamy z kwartałami danego roku kalendarzowego.
i. Uczestnik – każda osoba przystępująca do Programu, zatrudniona w Sklepie Partnerskim na stanowisku sprzedawcy lub równorzędnym, uprawniającym do sprzedaży produktów marki Comodo a tym samym spełniająca wymogi udziału w niniejszym Programie.
j. Uczestnik uprawniony do otrzymania premii – osoba, która jest uczestnikiem programu i osiągnęła dodatnie wyniki sprzedażowe w trakcie trwania tury.
k. Wyniki Sprzedażowe – Wyniki sprzedaży Produktów dokonane przez Uczestników niniejszego Programu, obliczane zgodnie z wytycznymi Organizatora ujętymi niniejszym Regulaminem oraz wskazane w Załączniku nr 1.
l. Wyniki Tury – Wyniki ustalane przez Organizatora każdorazowo na podstawie Wyników Sprzedażowych obejmujących daną Turę, przedstawionych przez Przedstawiciela Organizatorowi po zakończeniu danej Tury, w terminie określonym niniejszym Regulaminem.

2. Zasady Uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem programu może być osoba, która potwierdzi chęć udziału w programie oraz fakt zapoznania się z jego Regulaminem i załącznikami poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie, do której link dostępowy Organizator Programu udostępni każdemu z Przedstawicieli, a także która:
a) jest zatrudniona na stanowisku sprzedawcy lub równorzędnym, uprawniającym do sprzedaży Produktów niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia przez Sklep Partnerski, o którym mowa w pkt. 1.5.,
b) w okresie trwania Programu jest lub była zatrudniona przez Sklep Partnerski
2.2. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika Programu z treścią niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem Programu”), w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz załącznikami i ich akceptacją.

3. Zasady organizacji Programu i obliczeń wyników sprzedażowych

3.1. Przedmiotowy Program partnerski polega na sprzedaży przez Uczestnika Produktów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ze sprzedaży produktów Uczestnik będzie uzyskiwał określoną w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu premię.
3.2. Wyniki Sprzedażowe każdego Uczestnika uprawnionego do otrzymania premii obliczane będą według sprzedaży detalicznej (sztuk) Produktów oraz według rodzaju sprzedanego produktu zgodnie z wytycznymi Organizatora określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.3. W skład Wyników Sprzedażowych wchodzić będą Statystyki Sprzedażowe dotyczące Produktów różnej wartości. Wskazane wartości obliczane będą w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.4. Wyniki sprzedażowe, o których mowa powyżej będą przedstawiane w formie Raportów przez osobę do tego wyznaczoną (dalej: „Przedstawiciela”) przez Organizatora Programu każdemu z uczestników Programu indywidualnie w formie wiadomości mailowej w terminie 21 dni od dnia zakończenia danej Tury, o której mowa w pkt 4.3.
3.5. Przedstawiciel zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia ewidencji Wyników Sprzedażowych Uczestników Programu oraz udostępniania Organizatorowi Raportów miesięcznych, w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.
3.6. Wartości, o których mowa w pkt. 3.3. będą sumowane przez Organizatora na podstawie przedstawionych wyników sprzedażowych w formie Raportów.
3.7. Organizator ma także prawo do żądania od Przedstawiciela innych informacji na temat przebiegu Programu oraz udziału Uczestników w Programu, a Przedstawiciel jest każdorazowo zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi tych informacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej, na wyznaczony w tym celu przez Organizatora adres e-mail, w terminie 7 dni od przedstawienia Przedstawicielowi tego żądania.
3.8. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich Wyników Sprzedażowych u Przedstawiciela w trakcie trwania danej Tury po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz u Organizatora w terminie do 14 dni po jej zakończeniu.
3.9. Premia, o której mowa w pkt. 3.1. będzie wypłacana Uczestnikom na podstawie obliczonych zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu wyników sprzedaży uzyskanych przez Uczestników w danej Turze, po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania wyników tury.
3.10. Premia uzyskana za wyniki sprzedażowe będą wypłacana Uczestnikom przez Organizatora, w sposób wskazany przy rejestracji, tj. przelewem lub gotówką. W przypadku wyboru formy przelewu Uczestnik zobowiązany jest przy rejestracji wskazać należący do niego rachunek bankowy. Wybór formy gotówkowej oznacza wypłatę bezpośrednio do rąk Uczestnika przez Przedstawiciela Organizatora w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników tury, za potwierdzeniem wypłaty.
3.11. W wyjątkowych okolicznościach:
a. rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie,
b. zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie kryteriów udziału w Programie opisanych w pkt 2.1. a niniejszego Regulaminu,
rozliczenie premii nastąpi poza turą w sposób i terminach określonych w Regulaminie dla rozliczeń premii.
3.12. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora, bezpośrednio poprzez pocztę e – mail: bonus@comodo.net.pl lub poprzez Przedstawiciela Organizatora o zmianie wszelkich danych wskazanych przy rejestracji w Programie, w szczególności danych imiennych, adresowych oraz w określonych przypadkach danych bankowych.

4. Czas trwania Programu

4.1. Program rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2024 roku i trwa do odwołania (zwany dalej „Czas trwania”).
4.2. Tury, o których mowa w pkt. 3.4. organizowane będą kwartalnie, tj. według następującego podziału:
a. I tura – styczeń, luty, marzec
b. II tura – kwiecień, maj, czerwiec
c. III tura – lipiec, sierpień, wrzesień
d. IV tura – październik, listopad, grudzień
4.3. Każda Tura rozpoczyna się pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, który obejmuje, a kończy się ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, który obejmuje.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje związane z Programem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Pro Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cegielnianej 62, 42 – 700 Lubliniec lub elektronicznie, na wskazany w pkt. 3.12. niniejszego Regulaminu adres e – mail.
5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, adres email zgłaszającego reklamację oraz nazwę Partnera, u którego zatrudniony jest Uczestnik Programu oraz opis i powód reklamacji.
5.3. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Tury.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w pkt. 5.3. terminu lub w innej formie, niż określona w pkt 5.1. niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego.
5.5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji:
5.5.1. na piśmie – w przypadku złożenia reklamacji pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego;
5.5.2. elektronicznie – w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.6. Postępowanie reklamacyjne u Organizatora nie wyłącza możliwości dochodzone dalszych roszczeń przez uczestnika Programu przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Przetwarzanie Danych Osobowych

6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanym „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administratorem Danych Osobowych (dalej zwanym „ADO”) Uczestników, będących osobami fizycznymi przystępującymi do Programu COMODO BONUS jest Pro-Design Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (42 – 700), ul. Cegielniana 62, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, KRS: 0000352480, NIP: : 5751864703, REGON: 241541670 kapitał zakładowy 5 000,00.
6.2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu organizacji i realizacji Programu Partnerskiego COMODO Bonus, tj. np. w celu: prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników Programu, analizowania i rozliczania wyników Uczestników; kontaktu w sprawie zasad realizacji i organizacji Programu oraz składanych reklamacji; rozpatrzenia reklamacji; wydania i przekazania premii; przekazywania Uczestnikom informacji o Programie i ewentualnych zmianach, w wypadkach wskazanych w Regulaminie; sporządzanie raportów o wynikach sprzedażowych; rozliczeń podatkowych
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO.
6.3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie Partnerskim COMODO Bonus. Przetwarzaniu podlegają dane: imienne, kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu), bankowe, związane z miejscem zatrudnienia, sprzedażowe, numer PESEL.
6.4. Dane osobowe Uczestnika programu będą udostępniane podmiotom trzecim, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub realizacji roszczeń (np. organy podatkowe).

6.5. Dane osobowe Uczestnika Programu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.6. Uczestnik Programu ma prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo, Uczestnikowi programu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.7. Uczestnikowi programu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
6.8. Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zależy od celu i podstawy przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie. Okres przetwarzania danych trwa, dopóki nie ustąpi cel przetwarzania. Jeżeli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych.
6.9. Dane Uczestników programu będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany przez niego wprowadzane nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników w Programie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani za pośrednictwem Organizatora, który zamieści stosowny komunikat o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian i terminem ich wejścia w życie na stronie internetowej, na której znajduje się regulamin, w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania ich w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, a Regulamin w zmienionej treści wiąże Uczestników niezależnie od faktycznego zapoznania się przez nich z treścią zmian.
7.3. Pełna treść regulaminu udostępniona w serwisie rejestracyjnym oraz będzie do wglądu na stronie internetowej Organizatora (www.pielegnacjamebli.pl), w czasie trwania Programu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
7.4. Przystąpienie do programu jest dobrowolne i bezpłatne.
7.5. Regulamin niniejszego Programu wraz z załącznikami stanowią jedyne dokumenty określające zasady Programu.
7.6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.
7.7. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Programem: ul. Cegielniana 62, 42 – 700 Lubliniec.