Regulamin sklepu internetowego 

Regulamin sklepu internetowego pielegnacjamebli.pl

I. Definicje


§ 1


W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.kler-care.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a.    „Pro-Design Sp. z o.o. – z siedzibą w Lublińcu, ul. Cegielniana 62, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352480.

, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Częstochowa, XVII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00zł wpłacony w całości; NIP: NIP 575-186-47-03; REGON: 241541670.  e-mail: biuro@pielegnacjamebli.pl tel. +48 34 351 16 80 – określany w Regulaminie jako: Sprzedawca, Usługodawca,
b.    „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.pielegnacja.pl oraz jej podstronach,
c.    „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Pro-Design Sp. z o.o. umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d.    „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e.    „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

f.  „Produkt” – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
g.    „Czas dostępności produktu” – okres, na który składa się czas potrzebny na wyprodukowanie albo sprowadzenie od dostawcy towaru oferowanego w ramach Sklepu w celu realizacji zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie i przekazanie towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego,
h.    „Czas realizacji zamówienia” – okres poprzedzający przekazanie towarów do wysyłki albo do odbioru osobistego odpowiadający Czasowi dostępności produktu w odniesieniu do zamówień obejmujących towary o tym samym Czasie dostępności produktu albo, w odniesieniu zamówień obejmujących towary z rożnym Czasem dostępności produktu, który odpowiada najdłuższej trwającemu Czasowi dostępności produktu spośród towarów objętych danym zamówieniem,
i.    „Czas dostawy” – okres pomiędzy przekazaniem towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego, a odbiorem towaru.
j.    „Termin dostawy” – ściśle określona data odbioru towaru przez Kupującego w miejscu dostawy, niebędąca niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym w od pracy.

II. Postanowienia ogólne§ 2


Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pro-Design Sp. z o.o. na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.


§ 3


Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.


§ 4


Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Pro-Design. Sp. z o.o. może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.


§ 5


Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.


§ 6


1.    Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2.    Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 11 – 14 Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 


III. Założenie Konta§ 7


1.    Osoba chcąca zawrzeć z Pro-Design Sp. z o.o. umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż konto” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Pro-Design Sp. z o.o.  skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2.    Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia konieczne będzie podanie również danych adresowych.
3.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
4.    Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Pro-Design Sp. z o.o. i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Pro-Design Sp. z o.o., o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Pro-Design. Sp. z o.o., a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
5.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6.    W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.


§ 8


Pro-Design. Sp. z o.o. zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


§ 9


Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

 


IV. Złożenie zamówienia


§ 10


Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.


§ 11


1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży z Pro-Design Sp. z o.o. Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
2.    Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych a także wybory sposoby dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący posiada kod promocyjny, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.
3.    Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
4.    Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia” wyświetlona będzie łączną kwotę do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
5.    Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Pro-Design sp. z o.o.  zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Pro-Design Sp. z o.o. ofertę zawarcia powyższej umowy. Pro-Design sp. z o.o. wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Pro-Design Sp. z o.o. poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Pro-Design Sp. z o.o. wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
6.    W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.


§ 12


1.    Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze oraz płatność drogą elektroniczną.
2.    Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
3.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego , Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówień w ustalonych terminach Sprzedawca poinformuje Klienta o nowym terminie dostawy. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w terminie dwóch dni od pozyskania informacji o nowym terminie. Wpłacana kwota zostanie wówczas zwrócona w terminie 7 dni przez Sprzedającego.
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomat, odbiór osobisty.
8. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 42-700 Lubliniec., ul. Cegielniana 62,  – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.


§ 13


1.    Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
2.    Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Pro-Design Sp. Z o.o. w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


V. Zwroty i reklamacje


§ 14


1.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Pro-Design Sp. z o.o., bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Pro-Design Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Pro-Design Sp. z o.o. podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3.    Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Pro-Design Sp. z o.o., jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Pro-Design Sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pro-Design. Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Pro-Design Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
6.    Pro-Design Sp. z o.o.  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.    Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Pro-Design Sp. z o.o. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący zobowiązany jest opakować zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pro-Design Sp. z o.o. na prośbę Kupującego może przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Kupującego, Pro-Design Sp. z o.o. odbierze zwracane rzeczy od Kupującego, a Kupujący zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez Pro-Design Sp. z o.o. w zaakceptowanej przez Kupującego ofercie.

9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia oraz poniesionych kosztów. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 –  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

–  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

–  w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.


§ 15


1.    Pro-Design Sp. z o.o. informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2.    Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pro-Design Sp. z o.o. lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Pro-Design Sp. z o.o. podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kler.makeitweb.eu

 lub osobiście do protokołu w siedzibie Pro-Design Sp. z o.o. podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
3.    W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4.    Pro-Design Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.


VI. Czas trwania umowy o założenie Konta


§ 16


Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 17


Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Pro-Design Sp. z o.o. podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@kler.makeitweb.eu


VII. Zmiany regulaminu


§ 18


1.    Pro-Design Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.    wprowadzenia przez Pro-Design Sp. z o.o. nowych usług, związanych ze Sklepem,
b.    zmian sposobów dostawy lub płatności,
c.    modyfikacji ścieżki zakupowej,
d.    zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Pro-Design Sp. z o.o. prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3.    Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 17 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.


VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów


§ 19


Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.


§ 20


Pro-Design Sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Pro-Design Sp. z o.o.


§ 21


Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.


§ 22


1.    Z chwilą wydania przez Pro-Design Sp. z o.o. towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Pro-Design. Sp. z o.o. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2.    Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


§ 23


1.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Pro-Design Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.
2.    Odpowiedzialność Pro-Design Sp. z o.o. w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.


§ 24


Wszelkie spory powstałe pomiędzy Pro-Design Sp. z o.o. a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Pro-Design Sp. z o.o.


IX. Postanowienia końcowe


§ 25


W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z Pro-design Sp. z o.o. zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.


§ 26


Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.


§ 27


Regulamin jest dostępny w siedzibie Pro-Design Sp. z o.o. oraz na stronie https://sklep.kler-care.pl/regulamin